ELLÁTÁS - alacsonyküszöbű szolgáltatás

Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások hatályos szakmai ajánlása. Emberi Erőforrások Minisztériuma. 2018.

Részlet:

Szolgáltatási elemek alacsonyküszöbű ellátásban  

Tanácsadás

Az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, rsére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő inforc átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felszültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul. (1/2000. (I. 7.) SzCsM. 2.§ (la)

A tanácsadás célcsoportját elsősorban az addiktológiai probmával küz személyek és környezetükben élők jelentik. Ez minden olyan személyt magába foglalhat, aki a szenvedélybeteg, vagy addiktológiai problémával küz kapcsolatrendszerébe tartozik (pl. barát, családtag, munkatárs, pedagógus stb.). A tanácsadás rendszerszemléletben foglalkozik a segítségkével, akinek minden esetben figyelembe veszi pszichoszociális helyzetét, az addikciós probma súlyosságát, és a felépülés szakaszainak jellegzetességeit. A tevékenység zéppontban leggyakrabban az addiktológiai probmához kapcsolódó információnyújtás áll. Ennek legfontosabb jellemzői, hogy az anonimitást figyelembe véve kiszámítható módon, többféle csatornán (személyes találkozással, zvetlenül, telefonon, vagy internetes, online eszközök használatával) elérhető legyen, és naprakész, adekvát választ tudjon adni az igénybe vevők kérdésére.

Amennyiben a tanácsadás során felmelő kérdés meghaladja a szolgáltatásban dolgozó szakemberek felkészültségét és kompetenciáit, akkor a szolgáltatónak segítséget kell nyújtania a megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező szakember és szolgáltatás felé törté delegálásban. 

A tanácsadás, mint szolgáltatási elem iben videbb beavatkozások végzésére alkalmas, ami elsősorban egy aktuális kérdés megválaszolására vagy információ átadására irányul. Hosszabb folyamatot igénylő segítségnyújs más szolgáltatási elemmel, például esetkezeléssel valótható meg.


PÉLDÁK A TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁSI ELEM KERETÉBEN VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEKRE

Megkeresés keretében:

a célcsoport rendszeres informálása,

plakátok, szóróanyagok kihelyezése, pótlása,

tájékoztatás, informálás a médián keresztül (pl. reklámok), online felületeken, közösségi médiában stb.,

tájékoztatás a célcsoporttal kapcsolatba kerülő intézmények, társszervezetek részére (pl.: szociális, egészségügyi, rendvédelmi, oktatási és egyéb szervezetek körében).

Egészségügyi ártalmak csökkentése keretében:

célcsoport ellátása a droghasználat ártalmait csökkentő információs anyagokkal, egyéb ártalomcsökkentő eszközökkel,

tájékoztatás az ártalomcsökkentés és a kezelés további lehetőségeiről, módozatairól,

a igénybe vevők információkkal történő ellátása a kezelőhelyek elérhetőségeiről, magasabb küszöbű szolgáltatásokról,

a tanácsadás az egészséges életmódról,

a igénybe vevők tájékoztatása - a közvetlen megkereső tevékenység eredményeit (adatait) felhasználva - a területileg illetékes szociális, egészségügyi, terápiás szolgáltatásokról, kezelőhelyekről és igénybevétellel kapcsolatos információkról,

tájékoztatás a szűrővizsgálat (szolgáltatás) igénybevételének módjáról,

egészségfejlesztő üzenetek átadása.

Szűrés és korai felismerés keretében:

rövid intervenció,

választási lehetőségek számbavétele,

tájékoztatás a szolgáltatásról.

 

Problémaelemzés, problémamegoldás keretében:

rövid pszichoedukáció,

információnyújtás, tájékoztatás.

Szaktanácsadások:

a helyi lehetőségekhez és igényekhez mérten pl. jogi, pszichológiai, álláskeresési, munkaügyi, társadalombiztosítási, stb. tanácsadás.

Hivatalos ügyek intézésének segítése keretében:

tanácsadás az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásról,

továbbirányítás az illetékes intézményekhez / szolgáltatókhoz / hatóságokhoz.

Információs, felvilágosító szolgáltatások keretében:

tájékoztató tanácsadás (személyes, telefonos, internetes),

információ összegyűjtése és biztosítása,

telefonos információs vonal, online információs eszközök működtetése,

informálás az igénybe vehető szolgáltatásokról,

más intézmények szolgáltatásainak kiajánlása, továbbirányítás.

  

Esetkezelés

Az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megolsára, illetve céljai erésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató rnyezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. (1/2000. (I. 7.) SzCsM 2.§ (lb)

 

Az esetkezelés célcsoportját azok az addiktológiai probmával küzdő, vagy környezetükben élő személyek jelentik, akiknél a felmelő probma megolsához előreláthaan hosszabb, szükség esetén több szolgáltatási elemet is magába foglaló segíi folyamatra van szükség.


A folyamat első lépése az igénybe vevő pszichoszociális helyzetének, egészségügyi, fizikai és mentális állapotának megismerése, készségeinek és erőforrásainak feltérképezése.


Az esetkezelés során a segí az igénybe vevővel megállapodást köt. Az alacsonyszöbű ellátás esetében ez jellemzően szóbeli megállapodást jelent.


Az esetkezelés, mint szolgáltatási elem biztosa a gyakorlatban leginkább attól a ponttól képzelhető el, amikor az igénybe vevőnél megjelenik a változtatási szándék, és a segível együttműködve képessé válik a céljai megfogalmazására, és a változáshoz szükséges lépések átgondolására például a szerhaszlat, vagy viselkedési addikció abbahagyása vagy mérklése érdekében.


célok eléréséhez mindenképp egy szorosabb, bizalmon és együttműködésen alapuló, konkrét lépésekre lebontott és megtervezett segíi folyamatra van szükség.


Az addiktológiai probmák esetében lönösen fontos a meglévő eforrások zül, az igénybe vevő társas támogatórendszerének feltérképezése és bevonása a folyamatba, akik nagyban hozzájárulhatnak a változáshoz vezető célok eléréséhez. Ez legtöbb esetben az igénybe vevő hozzátartozóit jelenti, de a gyakorlatban rki lehet, aki képes támaszt nyújtani a változás során (pl.: munkatárs, barát, pedagógus, segítő szakember, n)segítő zösség, stb.).


Az esetkezelés folyamata alatt az igénybe vevő más szolgáltatási elemeket is igénybe vehet a szolgáltatónál, pl. háztartáspótló segítségnyújtást, tanácsadást, készségfejlesztést, stb.


A célcsoport szempontl és érdekében a szolgálta megvizsgálhatja az igénybevétel jogosultságát bizonyos programelemek esetében.


PÉLDÁK AZ ESETKEZELÉS SZOLGÁLTATÁSI ELEM KERETÉBEN VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEKRE

Szűrés és korai felismerés esetén:

szűrések, tesztek felvétele (pl.: AUDIT, CAGE),

eredmények kiértékelése,

szakorvosi vizsgálat megszervezése,

összegző visszajelzés,

szerződéskötés, megállapodás szóban vagy írásban.

Motivációs interjú keretében:

motiváció felmérése,

hivatalos ügyek intézésének segítésének keretében:

kérelmek, hivatalos ügyek intézésének segítése és az ügyintézési képesség fejlesztése,

hivatalos okmányok kérelmezésében, esetleges pótlásában való segítségnyújtás

jogszabály által előírt pénzbeli és természetbeli juttatások igénylésében való segítségnyújtás,

jogi, rendőrségi, munkaügyi problémák megoldásában segítségnyújtás.

Addiktológiai állapotfelmérés keretében (pl.: képalkotó lap, TDI, segítő lap):

kezelésre és a kapcsolatba kerülésre vonatkozó adatok felvétele,

az addiktív problémák jellemzőinek felmérése,

szociodemográfiai jellemzők felmérése.

Egészségügyi ártalmak csökkentése keretében:

az egészségügyi szűréshez, orvosi ellátáshoz való hozzáférés szervezése,

szűrővizsgálatra motiválás,

speciális esetekben, megfelelő feltételek, eszközök és szakemberek rendelkezésre állása esetén, szűrés biztosítása pl. HIV, HBV, HCV.

Problémaelemzés, problémamegoldás keretében:

személyes problémák meghatározása,

rövid- és hosszútávú célok meghatározása,

fontossági sorrend felállítása,

akadályozó tényezők, problémák feltárása, elemzése, kulcsproblémák meghatározása,

krízisintervenció,

hiányzó ismeretek felmérése,

együttműködés értékelése.

Információs, felvilágosító szolgáltatások keretében:

krízisben lévők segítése, krízishelyzet feltárása,

azonnali beavatkozás személyesen vagy telefonon,

krízis formájának és intenzitásának meghatározása.

 

  

Készségfejlesztés

Az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására. (1/2000. (I. 7.) SzCsM 2.§ (lj)

A teljes körű egészség feletti kontrollhoz jutás elősegítése és megtartása érdekében a készségek fejlesztésének már a megelőzésben, meglévő probléma esetén pedig a felépülésben is fontos szerepe van. A fiatalokat célzó prevenciós programok gyakori eleme például az asszertív kommunikáció, a megküzdési stratégiák, a stressz-kezelés, vagy a visszautasítás készségének fejlesztése, ami protektív faktort jelenthet a viselkedési és kémiai addikciók kialakulásával szemben.

A már meglévő addiktológiai probléma esetén a szolgáltatási elem célja, hogy az igénybe vevő segítséget kapjon olyan készségei fejlesztésében, amelyek hozzájárulnak az absztinencia eléréséhez és a visszaesés megelőzéséhez. Egy szenvedélybeteg életében számos egyéni és társas készség deficites lehet. Ezek fejlesztése elengedhetetlen a felépüléshez és a társadalomba való beilleszkedéshez.

A készségek fejlesztéséhez szükség van a meglévők feltérképezésére, az igénybe vevő állapotának, motivációjának felmérésére. A készségfejlesztés az esetkezelés szolgáltatási elemhez kapcsolódóan nyújtható, mivel nélkülözhetetlen az igénybe vevő állapotának felmérése, a fejlesztendő területek meghatározása és a folyamat tervezése.

A készségfejlesztés, mint szolgáltatási elem értelmezhető egyéni és csoportos formában is. 

PÉLDÁK A FELÉPÜLÉSI KÉSZSÉGEK FŐBB TERÜLETEIRE

 

PÉLDÁK A KÉSZSÉGFEJLESZTÉS SZOLGÁLTATÁSI ELEM KERETÉBEN VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEKRE

A visszautasítás és egyensúlymegtartás készsége,

megküzdési készség,

kapcsolatteremtő- és fenntartó készség,

önellátási készség,

álláskeresési készség,

beilleszkedési készség,

kommunikációs készség,

asszertivitási készség,

idő- és tevékenység-struktúra kialakítása,

stresszkezelés, agresszió-kezelés,

problémamegoldás, konfliktuskezelés.

Problémaelemzés, problémamegoldás keretében:

problémamegoldó beszélgetések,

problémaelemzés/megoldás technikájának megtanítása,

megoldási lehetőségek összegyűjtése,

megoldási terv készítése,

motivációs beszélgetés,

motivációs tényezők feltárása,

kiértékelés a személyes célokkal összefüggésben.

 

Motivációs interjú keretében:

a változásra irányuló motiváció kialakítása és megerősítése,

a változás melletti elköteleződés megerősítése.

 

Megkeresés

A szoclis problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének zvetlen, illetve zvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt rmilyen okból elérni nem tudják. (1/2000. (I. 7.) SzCsM 2.§ (ll)

A megkereső programok alapvetően egyeznek abban, hogy teljes körű egészség feletti kontrollhoz juttatásuk elősegítése és megtartása érdekében a veszélyeztetett, vagy addiktológiai problémával küzdő, bizalmatlan rászoruló csoporttokkal kívánnak kapcsolatot teremteni, azok saját környezetében, speciális szükségleteik figyelembe vétele mellett, speciális szakmai módszerekkel. A megkereső programok ugyanakkor módszereikben, működési kereteikben és részcéljainkban nagyon lönbözőek lehetnek, hiszen ezeket a sokféle célcsoportjaik szükségleteihez, illetve igényeikhez igazítják.

A megkeresést egyrészt az alacsonyszöbű szolgáltatás biztosításának egyik előfeltételeként, srészt a tevékenységet meghatározó szolgáltatási elemként is értelmezhetjük. A megkeresés keretében több szolgáltatási elem nyújtható külső helyszínen és szolgáltatást nyúj intézményben is.

A megkereső programok célcsoportját az addiktológiai probmák által lönböző mértékben érintett és veszélyeztetett személyek és csoportok jelentik. Ez magában foglalhat minden kémiai és viselkedési addikcióval kapcsolatos probmában érintettet, az addikció, illetve a felépülés folyamatának bármelyik szakaszában.

A megkeresésnek kiemelt szerepe van a nehezen elérhető, más egészségügyi vagy szociális ellátásban nem részesülők elérésében. Ennek előnye, hogy lehetőség nyílhat olyan bizalmon alapuló segí kapcsolat kialakítására, amelynek keretében az igénybe vevő még a szerhaszlat/ viselkedési addikció korai szakaszában az élethelyzetének megfelelő támogatást kaphat, akkor is ha még a kapcsolatfelvétel időpontban még nem rendelkezik a változtatáshoz szükséges motivációval és szándékkal.

A megkeresés jellemzően a viselkedésváltozásra való motiváció felkeltésére, az egészséggel kapcsolatos és ártalomcsökkentő információk átadására, és a szolgáltatások igénybevételének ösztönzésére irányul.

A megkereső programok közül lön kiemelhetők az addikciók szempontl veszélyeztetett fiatalok elérését célzó bulisegély jellegű (korábban partiszervíz), és a znevelési színtéren nyújtott (pl.: kihelyezett ügylfogadás) szolltatások.

A megkeresést zvetett és zvetlen módon is nyújthatja a szolgálta.

A zvetett megkeresés célja a célcsoport minél szélesebb körben, a lehető legtöbb kommuniciós csatornán törté elérése. Ebben az esetben áttételesen történik az érintettek koztatása (pl. a célcsoport által gyakran látogatott intéznyekben kihelyezett inforcs anyagok biztosításával, online inforcs felületek: közösségi oldalak, weboldal üzemeltetésével).

A zvetlen megkeresés (elérés) esetén a szolgáltatást nyúj az addiktológiai probmában érintett vagy veszélyeztetett személyekkel a saját környezetében személyesen veszi fel a kapcsolatot. Ezt a tevékenységet a zvetett megkereséssel párhuzamosan is végezheti a szolgálta.

A megkereső (elérő) programok főbb színterei: köznevelési terület, egészségügy, szociális/gyermekvédelmi terület, közterület (utca, lakótelepi helyszínek), egyéb ágazati területek (közművelődési, zenei programok helyszínei, plázák, fesztiválhelyszínek). 

PÉLDÁK A MEGKERESÉS SZOLGÁLTATÁSI ELEM KERETÉBEN VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEKRE

Közvetett megkeresés keretében:

szórólapok, plakátok elhelyezése a társintézmények épületeiben, közösségi tereiben,

területen lévő társintézmények beazonosítása, és hozzájárulásuk beszerzése,

partnerintézmények felkeresése.

Közvetlen megkeresés (elérés) keretében:

kapcsolat kialakítása, megerősítése, fenntartása,

figyelemmel kísérés,

egyéni és közösségi szükségletek körülhatárolása.

 

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

Az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes rnyezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani. (1/2000. (I. 7.) SzCsM 2.§ (lh)

Az addiktológiai problémákkal küzdők esetében a háztartási vagy háztartáspótló segítségnyújs elsősorban a fizikai alapszükségletek biztosán, lönösen a vid pihenési lehetőség biztosán keresztül valósul meg.

Rövid pihesi leheség biztosítása:

A szolgálta szükség esetén lehetőséget biztot a szer hatása alatt állóknak a józanodásra.

Folyakpóts, élelemhez jutás biztosítása:

Az alacsonyszöbű, ártalomcsökkentő szolgáltatásokban a szerhasználat-, illetve függés járukos ártalmainak, káros vetkezményeinek csökkentése érdekében a szenvedélybetegség okozta életvitellel összefüggésben a szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőséget biztotunk a folyadékpótlásra. Ez történhet ásványvíz kiadásának formájában, de egyszerűen a csapvíz, tea, limonádé és pohár biztosával is. A tevékenység célja az igénybe vevő kiszáradásának megelőzése és a járukos egészségügyi ártalmak csökkentése. Az élelemhez jutás biztosa során elsősorban hideg élelem biztosa történik, melynek tartalmáról az adott szolgáltatás határoz, szabályozása az adott ellátás házirendjében foglaltaknak megfelelően történik. A folyadékhoz vagy élelemhez jutás biztosa történhet bulisegély (partiszervíz) keretében, egyéb zvetlen megkereső (elérő) tevékenység során, vagy a szolgáltatás telephelyén.

Tisztálkodási leheség biztosítása:

A tevékenység célja, hogy az igénybe vevők gondoskodni tudjanak a személyi higiénéjükről, mely a szenvedélybetegségből való felépülés fontos része, illetve a segíti a reszocializáció sikerességét is lláskeresés, ügyintézés). A fürdés, tisztálkodás lehetőségének biztosa csak a szolgáltatás helyszínén lehetges.

Személyes ruházat tisztításának lehetősége:

A szolgáltatása eredményeként a személyes higiénés állapot mellett javulnak a személyes higiéné fenn- tartásának egyéni készségei is, csökken a fertőzésveszély.

A háztartási vagy háztartáspótló segítségnyújs körébe tartozhatnak olyan egyéb tevékenységformák is, amelyek segítik az igénybe vevő mindennapi ügyeinek intézését, és személyes szükségleteinek kielégítését.

A háztartáspótló segítségnyújs lehet önálló szolgáltatási elem, illetve az esetkezelés, vagy megkeresés része is.

 

PÉLDÁK A HÁZTARTÁSI VAGY HÁZTARTÁSPÓTLÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOLGÁLTATÁSI ELEM KERETÉBEN VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEKRE

Fizikai alapszükségletek biztosításának keretében:

rövid pihenési lehetőség biztosítása,

folyadékhoz, élelemhez jutás biztosítása,

tisztálkodási lehetőség biztosítása,

személyes ruházat tisztításának lehetősége, biztosítása (mosási, szárítási lehetőség),

józanodás lehetőségének biztosítása.

Klubszerű szolgáltatások keretében:

sajtótermékek, könyvek, tömegkommunikációs eszközök (rádió, internet elérési lehetőség) biztosítása, klubszerű felhasználása,

számítógép használat biztosítása lehetőség szerint,

szabadidős tevékenységek, csoportos foglalkozások biztosítása.

 

Közösségi fejlesztés

Egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, torító, ösztönző, inforló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg. (1/2000. (I. 7.) SzCsM 2 (lm)

Az alacsonyküszöbű szolgáltatás egyik célja lehet olyan folyamatok beindítása, ami hozzájárulhat az adott területen élő, addiktológiai szempontból érintett vagy veszélyeztetett csoportok problémáinak megismeréséhez, megelőzéséhez és kezeléséhez. 

Az alacsonyküszöbű szolgáltatások hatékony működtetéséhez elengedhetetlen azokkal az ellátási területen működő egészségügyi, rendvédelmi, szociális, gyermekvédelmi és oktatási intézményekkel történő együttműködés kialakítása, akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek a fent említett célcsoporttal, vagy részt vesznek a segítői munkában.

A szolgáltató a tevékenység végzése során számos információhoz juthat az adott területen élő célcsoport problémáinak jellemzőiről, változásairól, a területen elérhető lehetőségekről és egyéb szolgáltatásokról. A szolgáltatónak fontos szerepe lehet a tevékenysége során szerzett naprakész információk rendszerezésében és továbbításában.

A közösségi fejlesztés keretébe tartozik a helyi médiával történő kapcsolat kialakítása. Ehhez érdemes számba venni a hiteles helyi médiapartnereket, és velük együttműködés kialakítására törekedni. Lényeges, hogy az addiktológiai problémákról, főleg az alkohol- és kábítószer-használatot érintő témákról közérthető, hiteles és objektív tájékoztatás történjen. A segítő lehetőségekről és szolgáltatásokról való tájékoztatás során érdemes a célcsoport által előnyben részesített csatornát megválasztani (pl. nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online felületek, közösségi oldalak, stb.). 

PÉLDÁK A KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS SZOLGÁLTATÁSI ELEM KERETÉBEN VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEKRE

Közvetett megkeresés keretében:

tájékoztatás a szolgáltatásról,

információk eljuttatása a média segítségével,

szervezet médiastratégiájának kialakítása,

partnerintézmények felkeresése,

kapcsolatfelvétel és együttműködési megállapodás kötése a partnerintézménnyel,

partnerintézmények jelzőrendszerszerű működtetése (egészségügyi, rendvédelmi, szociális, gyermekvédelmi és oktatási intézmények),

közösségi munkacsoport működtetése.

Közvetlen megkeresés keretében:

a célcsoportok feltérképezése,

a szolgáltatás létrejötte előtt elvégzett szükségletfelmérés frissítése,

bejárási terv készítése a szükségletfelméréshez,

„látóút”, szociális térkép és ellátási térkép elkészítése,

közösségi szükségletfelmérések információinak összegzése, kinyilvánított és normatív szükségletek meghatározása,

közösségi szükségletek meghatározása,

szükségletek mibenlétének közvetítése a döntéshozók felé, érdekközvetítés.

 

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Playback Közösségi Díj

A rögtönzéses (nemzetközi nevén: "playback-") színházak kilencedik magyországi országos találkozóján Budapesten, 2022. július 2-án...